Missie & Visie Jeugd

Missie van de jeugdopleiding

De jeugdafdeling van de vereniging KSV Temse heeft als doel voetbalspelers op te leiden, en dit in de breedste zin van het woord. Zo moeten zij zich als individuen kunnen ontwikkelen in de voetbalsport, en dat in een kindvriendelijke omgeving en op een pedagogisch verantwoorde manier. Het einddoel van het opleidingsproces is dat een aantal spelers de kans krijgt om door te stromen naar de A-kern, het vlaggenschip van onze club. Om de kwaliteit van onze jeugdploegen zo hoog mogelijk te houden, wil KSV Temse uitgroeien tot een club met een jeugdwerking die ambitieuze en getalenteerde jeugdspelers uit de regio aantrekt. Naast deze ambitieuze doelstelling heeft de vereniging ook een sociaal-maatschappelijke functie op zich genomen, die erin bestaat een actieve recreatie te bezorgen aan de aangesloten leden.

Alle aangesloten spelers krijgen de kans om trainingen te volgen en wedstrijden te spelen. Alle spelers krijgen minstens 50% speelgelegenheid. Wel beslist het jeugdbestuur samen met de betrokken trainers wie op welk competitieniveau zal aantreden: nationaal, provinciaal of gewestelijk. De jeugdopleiding, die een hoeksteen is van onze vereniging, zal dan ook alle aangesloten spelers volgens hun talenten en mogelijkheden begeleiden en vormen, zodat zij het maximum uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier beleven aan de beoefening van de voetbalsport en zich ook als mens positief ontwikkelen.

Tot de concrete activiteiten in het kader van die opleiding behoort het organiseren van trainingen, wedstrijden (zowel in competitie- als vriendschappelijk verband), tornooien, stages en extra-sportieve evenementen.

Belangrijk binnen de jeugdopleiding is de aandacht voor menselijke waarden, alsook voor fair-play en de Panathlon-filosofie.

Visie van de jeugdopleiding

a. Opleiding

Door het aanbieden van een kwalitatieve hoogstaande voetbalopleiding, die aangepast is aan de kwaliteiten van de aangesloten leden, wensen we de voetbaltalenten van elk individu te bevorderen.

Gediplomeerde trainers
Binnen de aangeboden opleiding kunnen kinderen vanaf 5 jaar op een speelse wijze kennis maken met de basisregels en basistechnieken van het hedendaagse voetbal. Tijdens de opleiding wordt er steeds in functie van de toekomst gewerkt door ervaren en geschoolde jeugdtrainers.
- Het is de bedoeling dat KSV Temse bij het begin van het seizoen 2012-2013 over minstens 15 geschoolde jeugdtrainers (minimaal getuigschrift B) beschikt.
- De club levert inspanningen om dat doel te bereiken, door het zelf organiseren van cursussen van de Trainersschool en het terugbetalen van het inschrijvingsgeld voor dergelijke cursussen.

Mentale, psychomotorische en fysieke ontwikkeling
Ten allen tijde zal doorheen de jeugdopleiding rekening gehouden worden met de psychomotorische ontwikkeling van het kind tot volwassene, met als doel het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn.

Sportieve krachtlijnen
De sportieve krachtlijnen waarop we onze visie willen uitbouwen, zijn:
- stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers
- vormen van (voetbal)intelligente spelers
- vormen van voetballers met een persoonlijkheid
- focus op techniek
- aanvallend voetbal wanner het kan, verdedigend als het moet
- opbouw vanuit de verdediging
- zonevoetbal

Niet resultaatgericht
Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en primeert het individu in zekere zin op het groepsbelang. Zo wordt er weinig aandacht geschonken aan de naakte resultaten (winnen, verliezen, klassement), maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken. Zo worden de betere spelers, of spelers die een lichamelijke voorsprong vertonen, naar een hogere categorie overgeheveld als dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is. Met het oog hierop worden alle spelers tweemaal per jaar geëvalueerd door de trainer, in samenspraak met de visietrainer en de TVJO.

b. Duidelijke afspraken

Tegelijkertijd verwachten we dat alle jeugdspelers de duidelijke afspraken en regels aangaande gedrag, uniformiteit in groep, ernst, inzet, profilering ten overstaan van andere ploegen, begeleiders, trainers, clubleden en toeschouwers te allen tijde respecteren. Deze zitten vervat in het huishoudelijk reglement, dat elke speler ontvangt bij de jaarlijkse inschrijving.
Alle spelers en hun ouders ontvangen bij de inschrijving ook een informatiebrochure, waarin de werking van de club van naaldje tot draadje uiteengezet wordt. Daarin worden ook de ouders op hun rechten en plichten gewezen.


c. Kindvriendelijkheid

De ontwikkeling van de spelers op maatschappelijk vlak is een belangrijk aspect van onze jeugdopleiding. Binnen de club wordt dan ook veel aandacht besteed aan een pedagogisch verantwoorde benadering van de speler. De opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun opvoeding. Op dit vlak vormt de opleiding een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de spelers meekrijgen van de ouders en van de school. We onderschrijven dan ook de stelling dat een degelijke studieopleiding bijdraagt tot de algemene ontwikkeling van de speler en ook de ontwikkeling van het karakter. Bijgevolg wordt er binnen het trainingsprogramma uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding (bv. tijdens de examenperiodes). Een diploma is een vereiste om te slagen in het leven en dus primeren studies op de voetbalopleiding.

d. Fun

Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen bij KSV Temse en met plezier afzakken naar de club, en dit zowel voor trainingen, wedstrijden, de matchen van het eerste elftal als voor andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren.


e. Goed gevoel

Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in de club. Ouders dienen zich sowieso betrokken te voelen en moeten ook een vertrouwensgevoel krijgen en hebben tegenover de club. Het is dan ook de betrachting van KSV Temse om van alle betrokkenen één grote familie te maken.


f. Fair-Play en Panathlon

Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor de jeugdspelers (in hun groei naar volwassenheid) en voor de club (die streeft naar een positief imago).
Deze waarden en normen worden vertaald in het fair-play-charter, de 10 geboden van de jeugdopleider en de Panathlon-verklaring. Deze principes worden opgehangen in het kleedkamercomplex, de kantine en zijn ook te vinden op de website.

g. Extern beleid en vormen van samenwerking

KSV Temse streeft naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de andere clubs uit de regio door middel van een correcte afhandeling van eventuele transfers en het regelmatig spelen van tornooien en vriendschappelijke wedstrijden.

De samenwerking met de gemeentelijke overheid ligt vooral op het vlak van de accommodatie en de velden waarvan de gemeente eigenaar is. Daarnaast neemt de club KSV Temse deel aan activiteiten vanuit de gemeente, zoals de Week van de Sportclub. Bovendien is KSV Temse vertegenwoordigd in de sportraad, in de persoon van TVJO Davy Verbeeck, waar actief overleg gepleegd wordt met vertegenwoordigers van andere sportclubs uit Temse.

Bij allerlei sociaal-maatschappelijke acties waaraan KSV Temse haar medewerking verleent, wordt nadrukkelijk de medewerking gevraagd van de jeugdopleiding (bestuur, trainers, afgevaardigden en spelers). Zo werken we elk seizoen een aantal oefenwedstrijden af ten voordele van VK Velle, een wijkploeg in Temse.
KSV Temse werkt ook samen met zaalvoetbalclub BST Temse (1ste nationale BZVB). Een aantal jeugdspelers krijgt de kans om op regelmatige basis deel te nemen aan trainingssessies en tornooien bij BST Temse. Daarover zijn concrete afspraken gemaakt met de verantwoordelijken van de club BST Temse.

Ten slotte werkt KSV Temse ook samen met de scholen uit groot-Temse voor het inrichten van een initiatiedag in de voetbalsport, de zgn. Youngster's Day.